Regulamin
przyznawania dofinansowania uczestnictwa w konferencji
ze zmianami wprowadzonymi 26 września 2022 roku

1. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, które:

a. mają afiliację polskiej jednostki naukowej;

b. będą prezentować wyniki badań, które przynajmniej w części są wynikiem eksperymentu wykonanego w ESRF w ramach przyznanego czasu pomiarowego;

c. będą prezentować wyniki swoich badań w formie ustnej.

2. Dofinansowanie w maksymalnej wysokości 9500 PLN jest przeznaczone na pokrycie kosztów:

a. podróży;

b. opłaty konferencyjnej;

c. zakwaterowania;

d. wyżywienia podczas konferencji.

3. Jeżeli koszty związane z konferencją przekroczą sumę dostępnych środków możliwe jest zaoferowanie kandydatowi częściowego finansowania.

4. Wniosek powinien zawierać:

a. informacje na temat prelegenta (afiliacja, dane kontaktowe, cv naukowe) oraz informacja czy wnioskodawcą projektu, którego wyniki będą prezentowane, jest polska jednostka naukowa;

b. informacje na temat konferencji, w tym nazwa, miejsce, termin oraz adres strony internetowej;

c. abstrakt pracy;

d. potwierdzenie przyjęcia abstraktu do prezentacji ustnej[1];

e. kalkulację całkowitych kosztów uczestnictwa w konferencji;

f. deklaracja braku możliwości sfinansowania tego udziału z innych źródeł (plik dostępny do pobrania na stronie Projektu).

5. Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają osoby, które tego dofinansowania wcześniej nie uzyskały. Preferowani będą młodzi naukowcy[2]. Dodatkowo punktowane będą prezentacje wyników eksperymentów, gdzie wnioskodawcą była polska jednostka naukowa. Pod uwagę będzie również brana ranga konferencji.

6. Aplikacje będą przyjmowane w trybie ciągłym. Aplikacje będą oceniane i akceptowane przez Radę Krajowego Konsorcjum jednostek naukowych zainteresowanych korzystaniem z Europejskiego Centrum Promieniowania Synchrotronowego w Grenoble.

7. Podstawowym warunkiem uzyskania zwrotu kosztów jest zamieszczenie w abstrakcie i prezentacji podziękowań do grantu Ministerstwa Edukacji i Nauki nr 2021/WK/11.

8. Rada Krajowego Konsorcjum będzie dokonywała oceny złożonych wniosków wg następujących kryteriów:

a) ranga konferencji: 0-5 pkt,

b) potencjał naukowy wnioskodawcy: 0-5 pkt,

c) prezentacja wyników projektu w ESRF prowadzonego przez polską jednostkę: 0-5 pkt,

d) zasadność wydatków: 0-2 pkt.

9. Informacje o laureatach będą zamieszczane na stronie udziału Polski w ESRF: http://esrf.ifpan.edu.pl/

10. Wnioski powinny być przesyłane na adres e-mail:
esrf-polska@ifpan.edu.pl


[1]Ze względu na to, że najczęściej terminy wnoszenia opłat konferencyjnych są bardzo bliskie terminom rozsyłania akceptacji abstraktów, dopuszcza się złożenie aplikacji wcześniej i przesłanie w zamian potwierdzenia ubiegania się o prezentację ustną lub odpowiedniego oświadczenia. W takim przypadku Rada Krajowego Konsorcjum może rozpatrzyć wniosek wcześniej i wydać warunkową decyzję, która po dosłaniu oficjalnego potwierdzenia przyjęcia abstraktu do prezentacji ustnej automatycznie przekształci się w decyzję ostateczną.

[2]Przez młodego naukowca, zgodnie z art. 360 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 478), rozumie się uczestnika studiów doktoranckich lub pracownika uczelni, który: 1) jest doktorantem lub nauczycielem akademickim i nie posiada stopnia doktora albo 2) posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat.

Regulamin-dofinansowanie-konferencji-MEiN-ESRF

Deklaracja-dofinansowanie-konferencji-ESRF


Praktyczne informacje

* Czas rozpatrywania wniosku o dofinasowanie wynosi około 2 tygodni.

* Aplikację można złożyć wcześniej przesyłając potwierdzenie ubiegania się o prezentację ustną. W takim przypadku Rada Krajowego Konsorcjum może rozpatrzyć wniosek wcześniej i wydać warunkową decyzję, która po dosłaniu oficjalnego potwierdzenia przyjęcia abstraktu do prezentacji ustnej automatycznie przekształci się w decyzję ostateczną.

* W przypadku pozytywnej decyzji, zwrot kosztów konferencji następuje na podstawie noty księgowej wystawionej przez jednostkę delegującą.

* Przedstawiony kosztorys powinien być zgodny z przepisami odnośnie delegacji krajowych lub zagranicznych.

Pozycje, o których trzeba pamiętać przy konstrukcji kosztorysu:

– diety: ilość i wysokość;

– noclegi: ilość i cena;

– opłata konferencyjna: wysokość;

– podróż: środek lokomocji, skąd/dokąd;

– dieta dojazdowa (jeżeli dotyczy);

– wiza (jeżeli dotyczy).