UMOWA

W dniu 20 grudnia 2016 r. odbyło się uroczyste podpisanie umowy pomiędzy
Instytutem Fizyki PAN i Europejskim Centrum Synchrotronowym w Grenoble.

Umowa Wielostronna O Utworzeniu Krajowego Konsorcjum
Jednostek Naukowych Zainteresowanych Korzystaniem
Z Europejskiego Centrum Promieniowania Synchrotronowego W Grenoble


CEL DZIAŁANIA

Celem działania jest zapewnienie polskim naukowcom dostępu do Europejskiego Centrum Promieniowania Synchrotronowego – ESRF. Polscy naukowcy i technologowie uzyskali dostęp do unikatowego urządzenia umożliwiającego prowadzenie badań i kształcenie kadry naukowej na najwyższym światowym poziomie. Dotyczy to najważniejszych, strategicznych dziedzin fizyki stosowanej i podstawowej, chemii, biofizyki, biologii molekularnej i biotechnologii, inżynierii materiałowej, farmakologii, geologii, ochrony środowiska i wielu innych dyscyplin nauki. Żadne inne źródło promieniowania synchrotronowego w Europie nie dysponuje promieniowaniem o takich właściwościach jak ESRF i nie może zastąpić dostępu do tego źródła.

ZAKRES WSPÓŁPRACY Z ESRF

ESRF zapewni rzetelną oceną projektów badawczych zgłaszanych przez polskich naukowców. Oceny będzie dokonywał niezależny komitet recenzujący złożony z międzynarodowych ekspertów. Zapewni sprawne działanie źródła promieniowania synchrotronowego oraz wysoki standard i działanie aparatury naukowej zgromadzonej przy stacjach badawczych. Zapewni ponadto niezbędną obsługę techniczną oraz naukową w celu efektywnego wykorzystania przydzielonego czasu pomiarowego. Naukowcy polscy będą informowani o konkursach na wolne stanowiska pracy oraz możliwych stażach naukowych w ESRF. Ich kandydatury będą rozpatrywane na tych samych prawach jak innych członków ESRF.

KORZYŚCI Z ZAWARTEJ UMOWY

Wyniki badań naukowych prowadzonych w ESRF po ich opracowaniu w kraju są publikowane w czasopismach naukowych oraz prezentowane na konferencjach naukowych z afiliacją polskich instytucji naukowych. ESRF wymaga jedynie podania w pracy faktu przeprowadzenia eksperymentu w ESRF i wskazania stacji badawczej. Uzyskane wyniki są również włączane do opracowywanych przez polskich naukowców procesów technologicznych oraz patentów. Ponadto na podkreślenie zasługują następujące korzyści z uczestnictwa w ESRF:

 • Możliwość praktyk naukowych o najwyższym światowym standardzie dla polskich naukowców, inżynierów i technologów,
 • Możliwość staży naukowych dla studentów i doktorantów w ośrodku o najwyższej światowej renomie,
 • Polscy naukowcy są autorami projektów, które po zaklasyfikowaniu do realizacji zostaną uznane przez naukową społeczność jako będące na najwyższym światowym poziomie,
 • Naukowcy polscy współpracują z wieloma grupami międzynarodowymi podnosząc w ten sposób jakość prowadzonych badań i przedstawianych projektów,
 • Uczestniczą w badaniach naukowych i podnoszą swoje kwalifikacje w dziedzinach o olbrzymim strategicznym znaczeniu dla Polski, to jest: biotechnologii, nano-technologii i nano-inżynierii, zaawansowanej elektronice, kontroli i sterowaniu pomiarów, stosowanej i podstawowej fizyce, chemii, nauce o materiałach, systemach komputerowych, zarządzaniu i przetwarzaniu danych, itp.
 • Przewiduje się, że zainteresowanie tymi dziedzinami, co najmniej podwoi się dzięki dostępowi do ESRF,
 • Wzrośnie również liczba publikacji i ich jakość naukowa,
 • Zostały zwolnione środki finansowe obecnie angażowane na finansowanie udziału polskich naukowców w realizacji projektów w ESRF realizowanych bez statusu członkowskiego,
 • Otworzyły się możliwość współpracy Polskiego i będącego w dyspozycji krajów Unii Europejskiej przemysłu, poprzez możliwość udziału w najnowocześniejszych metodach diagnostycznych i analitycznych,
 • Zaangażowanie Polski w ESRF podniosło niewątpliwie prestiż polskiej nauki i wpłynęło na jej pozytywny wizerunek w świecie,
 • Polska została włączona w europejską przestrzeń badawczą, zwiększając możliwość refundacji środków przekazywanych do EU przez Polskę.

MOŻLIWOŚĆ POZYSKANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH

Dzięki nowym możliwością współpracy z europejskimi ośrodkami naukowymi zwiększyła się konkurencyjność polskich naukowców w tworzeniu sieci naukowych i wspólnych projektów badawczych zgłaszanych w europejskich programach. Wpłynie to korzystnie na współczynnik sukcesu polskich wniosków zgłaszanych w konkursach międzynarodowych.