Protokół z zebrania Rady Konsorcjum jednostek naukowych zainteresowanych korzystaniem z Europejskiego Centrum Promieniowania Synchrotronowego (ESRF) w Grenoble, które odbyło się w dniu 20 grudnia 2016 r. w IF PAN w Warszawie w Sali 203 budynek I

Porządek spotkania:
Uroczyste podpisanie umowy pomiędzy IF PAN i ESRF
11.30 Wystąpienie Dyrektora IF PAN Prof. Romana Puźniaka
11.45 Wystąpienie Dyrektora ESRF Dr Francesco Sette „Dzisiaj i jutro Europejskiego Centrum Promieniowania Synchrotronowego w Grenoble”
12.30 Podpisanie Umowy
13.00 Obiad
Zebranie Rady Konsorcjum ESRF
14.00 Sprawozdanie z wykorzystania ESRF w latach 2011-2016
14.30 Przyjęcie nowych członków
14.45 Zmiany w Umowie Konsorcjum – dyskusja oraz przyjęcie poprawek
15.30 Wolne wnioski

Dyrektor IF PAN prof. Roman Puźniak przywitał gości w szczególności Naczelnego Dyrektora ESRF Dr Francesco Sette i sekretarz Zarządu ESRF Itziar Echeverria oraz członków Konsorcjum. Następnie prof. Krystyna Jabłońska przedstawiła pokrótce historię starań o kontynuację polskiego udziału w ESRF oraz decyzję MNiSW o przyznaniu zarówno funduszy na zapłacenie zaległego wkładu jak i funduszy na wkłady do marca 2021 r. W swoim wystąpieniu Dyrektor ESRF przedstawił aktualne możliwości badawcze oraz plany rozwoju ESRF, zilustrował również osiągnięcia naukowe ośrodka podkreślając wkład polskich naukowców. Poczym nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy IF PAN działającym w imieniu Konsorcjum oraz ESRF.

Po przerwie na obiad rozpoczęto zebranie członków Rady Konsorcjum według zaplanowanego porządku. Lista obecności w załączeniu.
Prof. Krystyna Jabłońska podziękowała członkom Konsorcjum za szybką odpowiedź na prośby formalne o udzielenie odpowiednich Pełnomocnictw dla IF PAN niezbędnych do przygotowania wniosków do MNiSW. Omówiła pokrótce udział polskich naukowców w badaniach z wykorzystaniem ESRF w latach 2011-2016 zapowiadając, że aktualne dane statystyczne oraz wykaz projektów badawczych, które zostały wykonane w tych latach zostaną wprowadzone na stronę internetową projektu ESRF (http://www.ifpan.edu.pl/esrf/Local_Publish/ ) wraz z wykazem publikacji, które powstały z tych badań. Natomiast, nie będzie pewnie sprawozdań z przeprowadzonych badań. Co do przyszłych projektów to informacje o przyznanych czasach badawczych będą sukcesywnie wprowadzane na tę stronę wraz ze sprawozdaniem z wykonanego eksperymentu. Dane te są bardzo potrzebne do sprawozdań, które IF PAN musi przygotowywać co roku z wykonania umowy z MNiSW. Akceptacja raportu jest warunkiem wypłacenia kolejnej transzy umowy. Prof. Jabłońska poprosiła aby członkowie konsorcjum umieścili na stronach internetowych swoich instytucji informacje o Konsorcjum i polskim wkładzie do ESRF wraz z linkiem do strony projektu. Zaapelowała również o przysyłanie na adres Joanny Libery (jlibera@ifpan.edu.pl), która będzie prowadziła stronę, informacji o przeprowadzonych eksperymentach.
Następnie przystąpiono do omawiania spraw formalnych związanych z Konsorcjum. Poinformowała, że kierownik Katedry Kliniki Neurologii UJ Collegium Medicum prof. Agnieszka Słowik przesłała pismo z informacją, że Katedra nie jest już zainteresowana udziałem w Konsorcjum i prosi o skreślenie jej z listy członków. W głosowaniu jawnym 7. obecnych członków Konsorcjum ( w spotkaniu nie uczestniczył przedstawiciel Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH) przychyliło się do tej prośby i Instytut Neurochirurgii został skreślony z listy członków Konsorcjum.
Prof. Jabłońska poinformowała, że w lutym 2016 roku zwróciła się do instytucji, których pracownicy aktywnie prowadzą badania w ESRF z zapytaniem czy chcą być członkami Konsorcjum. W odpowiedzi na to zapytanie wpłynęło 12 deklaracji przystąpienia do Konsorcjum od następujących instytucji:

 1. Wydział Chemii Uniwersytetu Adama Mickiewicza
 2. Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
 3. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 4. Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych, Politechnika Śląska
 5. Instytut Wysokich Ciśnień PAN, Unipress
 6. Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 7. Wydział Chemiczny, Politechniki Warszawskiej
 8. Wydział Fizyki, Uniwersytet Adama Mickiewicza
 9. Wydział Fizyki, Politechniki Warszawskiej
 10. Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk
 11. Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im Aleksandra Krupkowskiego PAN
 12. Instytut Optoelektroniki, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Obecnych 7. członków Konsorcjum pozytywnie zaopiniowało przystąpienie do Konsorcjum 12. nowych członków. Tym samym skład Konsorcjum zwiększył się do 20 instytucji. W związku z tym pojawiła się konieczność nowelizacji Umowy Konsorcjum z dnia 26 marca 2006 r. Propozycja znowelizowanej umowy została przesłana członkom do konsultacji przed spotkaniem. Członkowie przesłali uwagi dotyczące przede wszystkim osób i instytucji upoważnionych do podpisania ww. umowy. Treść umowy wymaga konsultacji z uprawnionymi prawnikami co wymaga czasu. Postanowiono, że uwagi dotyczące umowy będą przesyłane do prof. Krystyny Jabłońskiej (jablo@ifpan.edu.pl) do 3 stycznia 2017. Po tym jednolity tekst zostanie przesłany do ponownej akceptacji i po ostatecznych uzgodnieniach każdy z członków Konsorcjum prześle 20 egzemplarzy strony ze swoim podpisem, a IF PAN roześle komplet umowy z oryginalnymi podpisami do każdego członka. W wolnych wnioskach Agnieszka Witkowska poinformowała, o Krajowym Spotkaniu Użytkowników Promieniowania Synchrotronowego (KSUPS), które odbędzie się w dniach 4-7 września 2017 roku na Politechnice Gdańskiej i zaprosiła do aktywnego udziału w tym spotkaniu. Rozważano możliwość zorganizowania sesji poświęconej badaniom prowadzonym w ESRF. Prof. Krystyna Jabłońska poinformowała również, że część dyfraktometrów neutronowych z berlińskiego reaktora neutronowego zostanie przeniesiona do reaktora Maria w Świerku, co znacznie zwiększy możliwości badawcze i poprosiła o przekazanie tej informacji osobom zainteresowaniem badaniami neutronowymi oraz o rozważenie możliwości przeznaczenia jednego lub dwóch wykładów na KSUPS na przekazanie aktualnej informacji o tej inicjatywie.
Na tym spotkanie zakończono.

Protokół sporządziła
Prof. Krystyna Jabłońska
Warszawa, 21 grudnia 2016